Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Index geographiæ veterum Islandorum"

See other formats


\r 


r ■ Jam 

UflPv J 

v> - 

T 1 M t 1 


3lf - 1 * .1 

J 

*%■ r 1 

| 1 * 
I I 


Si... 


* ' • - 

• • 


•. . 


EGGERHARDI OLAVII 

Jslandice orient. isf vccid. Judic. Provine . 

V* 

INDEX 

GEOGRAPHIA 

VETERUM ISLANDORUM 


<Qvem «x 

t wf * 

Monumentis ?nedii <evz 

confeSium 

Recenluit & ftellula notatis auxit 

G. JONJE THORKELIN 
Qvi 


fua difputationis anniverfariac 

loco . 

IN AUDITORIO COLLEGII MEDICEI 
jriodefto fecus fenticntium examini fubmittit 

l. p. vitrid. fol. die 19 Junii» HAVNI^E 1780 . 

Typis Aucy. Frxd. Strxnii. 


1 
% 


f. -+ L' 
% 
INDEX 

GEOGRAPHIAE 

VETERUM IS L ANDORUM. 


* 


A 

V.v* 


t. K '' V 


) \ 


E?! A. 

I^Ldal-JuJla. Sn. T. i. p. 44. Territorium Efthonia 
maritimum. Hapfalwykam effe credit Iiluftr. G. 
Schoningius not. ad Snorr: T. 1. p. 20 5 . S. La- 
gerbrmgius vero Adalfii/lam ftatuit effe regionem 
circa JVolgce oftium Cojpio mari adjacentem. Hifty 
Svec. T. 1. p. 116. Rationes probanda hujus 
conjefturae affert, Valgam ejusqvc ripas a Tur- 
eis , Tartarisqvz Athei & Et hei appellari 2 Ste - 
fHfmqve, Adalfyflae locum , illud clarius monftra- 
re. Sed obiervandum eft , bina effe loca , eaqve 
a fe invicem diverfa, qvae duobus Sveciae Regi- 
bus fatalia , Steni nomine , apud Snorronem ve- 
niunt. Unum, ubi Svegderus abreptus p. i8*> 
alterum, ad qvod Tngvarus occubuit pag. 44.; 
Hoc in Efthonia , Baltico mari ira vicinum, ut 
crediderit Poeta Hvinenfis , manes regis ibi tu- 
mulati , Epinicia, laudesqvc fibi a Naiadibus car- 
mine fufas , dulceqve faepius modulatas facile au- 
dire poffe: illud in plaga orientali Sveonia magna:, 
fitum erat. Qvod ni ftatuatur, qvomodo potuit 
qvsefo , JJrautaunundus c^dem patris 2 ngvciri ul- 
turiis , una eadcmqvc aeftate , Sveciam relinqve- 
re, EJlhoniam petere, late populari? & fub au- 

A 3 tnmnum 


4 ‘ Index Geographice vet. Ijhndonm. 

tumnum praeda onuftus domum ire ; Num po- 
tuerit , brevi ifto tempore expeditionem ad mare 
usqve Cafpium peragere? Verbo : Eri cum vici- 
nam Oefilice Adallyflam armis lubegifle Polybius 
nofler refert T. i. p. 206. Adiiljyjlam ideo vo- 
catam fuifie credo hanc provinciam, qvod trans, 
mare Balticum prima fuerit in continenti Regio 
Gothis in Svecia habitantibus fubjetba. Ab Adal> 
de qvo vid. Ihrei Gloffur. T. 1. p. 6 . & feqqv. 
& Sijfla , prtefe&ura. 

*Adrimar> Wilk pag. 354. Mare Adriaticnm > hod. 
Golfo di Fenetia. \ 1 

*JE<riJif. Fr. G. 736. A yict cotyici. Templum Cathe- 
diale Conitantinopoleos. 

*A£ Jtsnes. Snor in vita Sig. Hierof. Atgos , urbs 
maritima olim in extrema Cherlbnefo ad Propon- 
tim fita. ex JEgir , ./Egceus , & Nes , promon» 
torium. 

Sn. Idem ac Afar infra. 

Agna/it. Snor. T. 1. p. . Agnii lingula, in Msele- 
runa lacum , ubi nunc Stockholmia eft , excurrens, 
ab Agnio Dagi filio Svecice Rege , qvi ab uxore 
Skialfa ibi laqveo fufpenfus obiit, fic di£ta. Fit 
lingula, pnefertim plana, & deprelfa. 

Akrsborg. Sn. T. II. p. 241. Edit. Per. Accoih Acon , 
Ptolemais , hodie Aca^ Acre , urbs Syrice ad ma- 
re mediterraneum celebris , & crucigera Norman- 
norum clafle freqvens olim ftatio. Cornp. ex Akr , 
ager, planities. Qvam vocem , ex hodierno no- 
mine Acre ob fimilitudinem finxere majores $ & 
B<>rg , munimentum , urbs. 

Akvisborg . Orkn. Mf. Idem. 

'Aiaborg. Sn. T. 2. p. 322. Edit. Per. Aalburgnm > 
Alaborg , Alabiirguniy Alabnrgia , hod. Aalborg, 

celebre 


Index Geographice vet. Jjlandorum , 5 

celebre Juriae oppidum ad oram Sinus Limici au- 
ftralem. . Compofit. ab All 1) angvilla, Dan AaU 
2) Canalis profundus. Ita ut nomen acceperit urbs, 
aut ab captura angvil larum, aut ex fitu, qvem amnes 
duo Qfler- & /V/hr-aani jam d 1 cli commerciis 
< utiliorem faciunt Conf ’ Ati Dan.T.V.p.i 10. 1 24. 
*Aldeig?a . Sn. T. 1. p 296. Halfd. Eft f. p 5. Urbs 
ad < Lacum Ladogp in Principatu Ruflue Novo- 
grodienfi. Bciijerus hanc urbem fu i fle vult Alt - 
ladovatn , & Lagarbrinvius , Stargardicinu Hift. 
Sv. T. 1 p. 28 2. G. Schmiingius vero infulam 
ubi poflea Nothehtitg. 9 illi melius aflignat. Sig- 
nificat. urbem ad Lcidogam fitam , qvi lacus in 

• monumentis Aldoga etiam appellatur, vid. A . L. 
!»' Schlnzers Allgem. Nord. Gefch. p. 501. & Ve- 

relii notas ad Hervarae fag p, 72 . 

Aldeighibdig idem. Sn. ibid. 

*AlJsborg. Haifd. Eft. S p. 4 Urbs Ritffuv non lon- 
ge ab Aldeva, forfan ubi Oloncz . utraqve enim 

• mutuo confunditur in M(T. Legati Arna - Jliag- 

*: nycani No. 340. cum impreff. collaris. ■ ~ 

* Alfheitnr . Sgb. p. 18. v- Mundus amnium f, Regio 
f interamnis, qva? Rautnelfci Gotelfaqvt clauditur, 
Bnhitslehn , Ronimcrige & JV 'irtnelnndiam hodie 
t complexa, vid. infra in voce Gmtclfr, Epo- 
nymum hujus regionis Alfntn Odini fratrem fuit* 
> fe , dicit Per in gfk ioldiw in notis ad Cuchlaum 

• p. 352. & Exemplar aliqvod 'Hervcircefdgcr Mst. 
•- qvod vir ille illuftris cum (a) imprefln contulit, 

idem qvoqve tradit. Sed, cum majores, ex natura 
locorum nomina faepius defumferint, placet hic 

illud deducere I.) ex Elf 1) flumen, 2) K&Tsfytytv 

A 3 certum 

(,1) ExernplarTioc cum varietate Lcclioncm mami br PcrinftlkfyUU 
pertinet hodie ad Un. de Nettelblndt , S- lv. J. lib. Baronem. 


6 Index Geographia vet. Hiandorum, 

certurn qvoddam & pra? aliis celebre flumen. Ex. 
gr. Albis Germania?: Dan. Elfe , Gall. & Germ. 
Elbe . Qvem fluvium Math . Mcirtimis in Lexico 
Etymol. edit. Grcrvicmcc' p 22. abi 7 a/£> medius, 
minus refte derivavit, etiamfi maxime Germa - 
ab Hcrcinia in mare usqve Germanicum , 
mediam fccct. II.) Ex heimr y manfio, domus, re- 
gio, orbis. Ab hoc Alfhehno cum nomine, tum 
fltu differt. 

* Alfheimr . Edd. Mythol. XV. 0: Geniorum mundus. 
Ji E(l in coelis locus Alfheimar vulgo di£lus , qvem 
"gens Lioscilfornm o: Lucidorum geniorum inco- 
lit. Sed inferius , in terra Dockdlfi d: Nigri 
"genii icdcs habent/* Qvae fabula ita forfan ex- 
plicari poteft. Alfi genus hominum erat ? > & 
qvidem ex conjectura illuftrifl*. Suhmii origine 
pumicum. Qvos, nam Alp in lingva Celtica edi- 
tum , altum denotat , loco primum incoluiflc edi- 
ta , indeqve nomen accepihe credo. Ut vero 
crevit populus , alii fedes deferuere patrias , de- 
preffa , ne larebrofa , & in vifceribus terra: qva?- 
iit a, dicam, domicilia occupantes ; remanfere alii. 
Hi Liosalfi > illi Doekalfi dicti funt. Sed ha:c , 
qvorfum rogas? Genii erant: Dixere Afiani , at- 
qve Alfis artes ftupendas tribuunt. Has folos 
apud Deos , corumqve cognatos , genios puta 
inveniri, pcrfvafit fibi credula pofteritas talibus 
longe impar, & omnia, qvorum rationes per- 
lpiccre non potuit, mortalibus denegata, ad vi- 
res divinas retulit. Sic Alfi, genii facti funt. Et 
Cl, Diilhmfy Alfhcim illum Eddae, Olbiam ad Bory - 
Jlheiicm fitam fuifle ftatuit. Vid. Hift. Svec. T. 1. 
Cap. III 16. n. p. Getcrum Alfr hodie figni* 
ficat 1) Genium > Daemona , 2) excellum qvid. 

3) Nom. 


Index Geographice vet. Ijlandorum . 7 

3) Nom. propr. viri qvod latinc vertunt Adol - 
fhum 4) ltultum, rufticum. Bremenfibus Aalf> 
thorigt , abgpfchmacht. Qveis diverfis notioni- 
bus fata gentis latere facilis opinor. Qvid enim 
facilius ? qvam illa florens artibus , qvales cetas 
ifta tulit , ab Afianis in Boreales terras venienti^ 
bus, fubafta , fedibus ejefla fuis, & commerciis 
demum fuerit interdi&a. Qvo non potuit non 
exftingvi priftinus gentis honos & barbarie com- 
mutari. Alf* AS. & Sv. JElf. Teut. Alp> alii 
ab helfen , juvare; alii ab oA/ 3 jo;> felix, derivant. 
Sed laudo magis ingeniofam Gudm. Andrece ety- 
mologiam v. ab half 0: medio aut hebr. 
latuit. Etenim illi natura, qvam Edda iis tri- 
buit , femidei funt , & huldu folk 0: populus la- 
tens , invifibilis qvippe , ideo appellantur. De 
qveis geniis vid. Trog. Arnkiells Cimbrifche Hei- 
den Relig. 1 Th p. 93. & qvae nuper Varro no- 
fter fcripfit om Oden og den Hednilche Gudc- 
• la?re p. 228* ad 234. 

*Alfcifund . Fr. G. Fretum Balticum minus Fioniam 
inter & Cimbriam . Diftum puto ab Half , dimi- 
dius, qvafi dimidium, refpe£tu freti majoris, qvod 
Fioniam a Selandia iejungit. Stind , trajectus. 

Alkafsir. H. ft. & Sn. T. II. p. 234. Salacia impera*, 
toria , hod. Alea Cerdo Sal , Alcacer de Sal , AI - 
cajjes di *Sn/, urbs Portugallia? in Extremadura . 

Allandshaf F. N. Mare Allar.dicim . Ea pars maris 
Bothnici, qva? Alandiam alluit. 

Alsey. Kn p. 18. hod. Alfen , Infula maris Balthi • 
ci ad ducatum Schlesvicenfem pertinens. 

Analong . Kn p. 244. Oppidum & ditio Rugiae a 
Danis occupata. 

A 4 


And - 


g hjjex Geographice mU Ifl anclor uin . 

Andpekia, Fr, G, Antiochia magna, Syrice ad Qro«- 
tem fluvium fira Metropolis, And eit Grcec. am, 
contra, & , teftom , qvas voces ‘-ex Antio- 

chia formarunt majores. 

Apofvjlay Pr& rectura territorium Cimbrite, 
Apmdion. Sn Edit Per 343, Devona , ho.d. Aber- 
dee?b urbs Scotiae Septentrionalis in Comitatu Aber- 
donenii. 

Aqvisgramm. Fr. G. Aqvisgranufn hod. Aatken* 
Fr. Aix la Cape Ile , urbs Wcftphalice antiqva, 

* Ardiori . Orkn, 1 . p, 330. Idem ac AparAion r 
'Arinsborv. Fr G. 736* Marpurgum , hod. fflar* 
ptirx* urbem Hafine Superioris elle dixit b, Tnn* 
Urus. Et Contextus id patitur Siqvidem eun- 
tes Romam, Frizlarm rehfta, Ariiisbuigum venie- 
bant, unde brevis Mogunfiam eos ferebat via. 

Utrum vero ab AgW Mars derivari debeat, aliis 
judicandum relinqvo, multum dubitans majores , 
habuiffe morem , Joca graecis nominibus appel- 
landi. 

*Arkuu. Kn. Cap 10 1. Saxoni p 284 319. Arium , 
Arkonq urb i.Ruqice in Promontorio excello ejus- 
dem nominis fira vid. A G Schwartz Diplo- 
matifehe Gelchichte Pommerlch Rugifchen Stadte 
, . p. 615. ubi nomen a Scythica voc t Arckv. Erck 
altum, praeruptum promontorium denotante du- 
cit. conf Ejnsd . Einlet. zur Geogr. des Norder- 
Deutlchf p. 90 

*Aros. Kr. f p 26. Aarhufmm , Dan. Aaers apud 
Henr. Sfephan . Fabrum in Nomenclat. Dan. lat. 
hod. Aarhus & contra&e Aars , urbs Cimbrice 

nalis ad Aullnile Freti Baltici minoris 
Compofi ab A Dan Aa , flumen, 
amnis, in cafu gign. Ar & Os, oftiumj adeo 

ut 


Septentrio 
littus fita. Index Geographia vet< Ijldndorum. ~ p 

ut O/liam amnis notet. /»HinC faflum cffe Ar- 
hus credo , murando o in .« , & h inferendo. 
Situi nomen optime refpondet, nam ad oftium 
amnis, qvi mediam fecat urbem, jacet. Potue- 
rit tamen Aarhus , & domus ad amnem firii&a 
dici, & Remorum receptaculum, commoda fcili- 
cet ftatio , celebrisqve portus ex Ar, Dan. Aaie, 
remus, & hus , domus. 

*Aros. Sn t T, 2. Cap. 9 6 . 203. olim Q/lra Aros , 
oppidum mercatusqve (ubi nunc Upfalia eft) ad 
Ollium pyrr.if.s amnis, ubi in M celer um fefe exo- 
nerat. vid. K Tuneld Indledn. til Geogr. ofwer 
Swerrige pag. 47. Joh. Schefferi Upialiam p. 1. 
3 'oh. B Biijferi, Bcikrifning om Upfala T. 1. p. 33. 
/Joh. Pr.rinqfko!dii Monumenta Ullerakerenf. F. 2. 

Gip. n.p,5. 

*Aros. Orkn. f. oppidum Rofiia? in Scotia , illuftri 
Makdonaldomm genti dominii jure hodie parens. 

*As. plur. A/ar. Snor. faepius. Apud majpres no- 
ftros vocabantur Odinus ejusqve locii huc ex 
Afia venientes , & divino , poftqyam fumraum 
obierunt diem, honore maftati funt. -Volunt 
Complures, noftros. Afnr ac Herrufiorum JEfiir , 
Thyrrhenorumqve Ahtous numina, deos, eos- 
dem elfe. Qvanqvam veri fimilius fit , hoc ab 
ctitrct fatum , qvo nihil in orbe veteri divinius 
colebatur , defccndere , illud vero nomen , a re- 

V gione qvam incolebant Aji , defumtum fuifle. vid. 
Jhre in voce As. Horum ad Caucafum montem 
& in Tauliflonica fuperftites reliqvice propria fe 
Jingva vocant Acias , A/as, AJfes , Au /es, As & 
Ofjos. vid. 01 . Celfii Differt, in Ati. Liti*. Svc£. 
X736 Suhm, & Schoningiuin Om Folkencs Op- 
rindelfe. . . / . IO . Index Geographia vet. Ijlandorum . 

'*Afaheimr. Sn. T. i. p. 6. Aforum regio. Traflus 
fcilicet terrarum, qvem orientem verfus a Ta- 
nai inter Paludem Mreotidem, Pontum Euxinum 
atqve Mare Cafpium incolebant Aji> antcqvam in 
Septentrionem ledes transferebant. 

Afaland. Sn. ibid. Idem. 

*AfafyJlor . B. dr. Idem ac Adalfyjla . Pra*fe£Hiras 
Aprum ideo forfan difhe funt, qvod, poftqvam 
in Sveciam migrarunt unicae fuerint, qvze trans 
Mare Balticum iis paruere. 

*Afgardr> Sn.T. x.p.8* Aforum urbs. Strab.A<r 7 rvgyiov. 
Urbs ad flumen Tanaim, orientem verfus fita. De 
fitu difputatum eft femper aeqve incerto. Siqvi- 
dem alii i C/iasgardia Turqveftaniae illam qva!- 
runt. Aliis in Azorio Ptolomaei f. ejusdem Azo- 
ria , orientem verfus a Palude Mceotide inventa. 
Stiernkietmius Epiftola apud Verelium notis ad 
Hervaree iagam p.j. cum AJJbf f. Ajfow eandem effe 
certo fibi perlvalit. Sed AJjbwiam obfervavit Mul- 
lenis in Begebenheiten von Afowp. 8. 46. 52. &c. 
poft arin. Chr. 1103. id nomen primum acce- 
pftfe, Tanaim antea appellatam, vid. Suhm . Hift. 
Dan T. 2. p. 59. 74. 79. Schoning om de Norfkc 
Folkes Oprind. p 89 feqq. 01 . Dalin 'Gefch von 
Schw. T. 1. p. gi. O/, Celjii Differtat. de Afianis 
infert. Afris Litter. Svec. 1736. p. 193- S . . La- 
gerbrings Swearikes Hift, T. 1. p. 54. 

*Afiemenn . Herv. f. A homines , iidem ac Afar> 
feu qvos Ptolomeeus Afzemannos & Plinius Afaos , 
Sinenfes vero Ou - fi - oun appellant, vid. Lager • 
bring. 1. c. 

*Aj]'aturi. Kn. AS. AJjandun i>:MonsAfini, vertente 
Morent. IVigornienfe . AJjendun , Ejfevdnn , JE- 
fcendunum & JEfesdune d: mons fraxinorum apud 

Enco- 


Index Geographice vet. Ijlandornvi. 1 1 

■ Encomiaft. Erams \ hodie vocatur Affington in 
agro Eifexienfi. 

*Afund. Kn, p. 248. oppidum Rugis. 

* Atripidis . Kn. p. 256. Territorium Rugis, Tribu- 
• zcimo vicinum, . . r * . • , v;' •' i* 

'*Aulduhlaiip. Fr. Vet. Promontorium Hibernis un- 
de breviflimus in Iflandis meridionalis alterum, 
Jleykiams vulgo dictum , tmnfitus patet. Refpon- 
det illud optime Promont. NorihCape , cujus Pars in 
mappa Hibernis G. Petty-Vijcheriana , IV iterhowh 
dicitur. Qvod nomen , fi non penitus exprimit, 
habet tamen aliqvam Auldu f. ut imprcfla legit, 
pfolduhlaupi notionem. Balacleigh o: Dublinum, 
ut conjecit b. Langebeckius Script. Rer. Dan. T. II. 
p. 32. effe vix poteft. Loca enim, ubi de clirlu 
in Ifiandiam infiituendo agitur, lemper adferun- 
• tur, qvs minimo a fe invicem intervallo diftant. 

Allda Gener, aulldu , unda , & hlaup , curfus. 
*Aumlungaland. Vilk. Italia Superior f. Longobcir - 
dia ab Amalsis, qvi Rege Oftrogothorum Amata 
editi erant, denominata, vid. Dalin Gefch. von 
Sclwved T. I. p. 23. 

Aungiilsey. Orkn. f. Tacito Mona , Britannis Mon, 
Tirmon , Tnis Dorwill 0: Infula Opaca. Saxoni- 
bus Monege, Maniige y Manige , Mannie , ab Ang- 
lis dcniqve devifta Anglesey, Angles-epe , Anglts- 
eye , Anglorum qvafi Infula difta eft. hodieqve 
Anglcsey vocatur, tenui freto 
Anngiilstyiar-fund , 1 . c. Angi. Mcneu a continentis 
IVcdlice Comitatu Caernarvonenfi fejuncla. Vid. 
G. Cambdeni Britanniam, de Infulis Britann. Edm. 
Gibfonii Chron. Saxon, in Onomaft. locor. Bax~ 
teri Gloflar. Antiqvitat. Britannic. & Hem\ Row - 
hnds Monam Antiqvam rcltaurat. 


1 5 index. Geographice vet. Ijlandorum. 

Avfiinenn t ' y Gunx\\ Orrast. f. p 28. unde illuftjriff. 
Dni J Erici Evergere mei max , parentis inftar 
venerandi, obfervutioncm iuinarn. Vox AuJtmmn 
v. in genere viros ligni fi c at ad orientem habitantes, 
vel ab oriente advectos. Hinc JAerelio (in Ind. 
-r lingva? Svio-Scytho Scand) annotante, Sveci-Nor- 
vegis Aujhnenn live OJtmanni dicti ; Dani autem 
& Norvegi, imo & Germani, Anglis, Scotis & 
Hibernis , qvod praeter alia Wanri teftimoriium 
a Torfaeo (Orcad. p. 44 ) productum, nec non 
Giratdus (Topograph. Hibern Dilt. III. c. 43. 
coli. Cambd; p. 7.504 probant, conf. Cangii Glos- 
r r :.fariiim: lar, voce Gfttnanni. Ssepifiime tamen Nor- 
vegi Iflandis Auftmenn appellantur. Conf Andr . 
Jlvffiri Lexicon ad Arium Polyhilt. voce A^/lr. 
- Prae carteris autem notari meretur, ipfos inter- 
dum <Normannos, le hoc nomine vocafle, relte 
Carmine authoris Norvegi de praelio Hafursfior- 
-v denli a 'Sturlnro fervato, in qvo Harcdldus Put- 
chricomus Allvalldr Aultmanna d: Oflmannorum 
Dominus, appellatur, notatione ad Blandorum, 
Faeroenfium, Orcadenfium , aliorumqve occideiv 

* talium morem formata. 

*AnJir-dlfa Marth. II. Oriens plaga mundi, Dan. 

• QJlcrlatid , Germ Morgentand , Gr. cLvccrc^tj. 
'Adftrdbnd. Snor. T. II. p 104. Terrae orientales. 

Qvos nomine regiones orientem verius a Mari 
Baltico a Danis , Norvegis , & Sveombus voca- 
bantur. vid. infra Anftr-riki . 

Aufirmarr. Thiodolf Hvinerif. apud Sn T. 1. p. 45» 
Mare Balticum ab an/!r, oriens , refpeftu Daniae 
&c. ita ditium & marr, mare, hod Ofljce. 
*AnJlr-riki Sgbr. & Snor. T. 1. p ig- Orientale 
regnum. Hoc vocabulo terne omnes qvce inter 

mare 


Index Geographice vet. Ijlnnchrum. J 3 

* . v 4 

mare Balticum ab intimo finus Finnici receflu ad 
Rugiam usqve , & Maeotidem paludem Calpium 
Mare interjacet. Conf. Sn. T. II. p. 104. & Edit. 
Per. T. II. p. 73. ubi: Fra Eilipolrum for ( Har - 
cilldr) alit um Auflr-rlki . d: A Palude Mseote orien- 
tales (refpe&u Norvegorum) terras tranfivit Ha* 
raldus . 

Aujlrvegr . Sn. T. I. p. ig. in plur. Avfifvegir, ibid. 
p. 44. Orientale mare o: Balticum , & regiones 
orientem verfus illi adjacentes , icil, Finnlandia , 
Carelia , EJIIwnia f Livonia , Curlandia omnes- 
qve inde ad JF igriarn usqve terrae. Vid. Suor. 
T. 2. p. 104. & omnes fere fcriptores Liandos, 
apud qvos fxpius occurrit ab Aujlr , oriens, & 
Fagr, V egr, Voor-> unda, mare, finus. 

*Attfl r-vegs- menn. Sn. T. I. p 44. Qvi , aut Mare 
Balticum accolebant, aut infefla accolis inferebant 
arma, homines maris Baltici a Normannis voca- 
bantur. In priori lenlu apud Pythium Efihii , 
Ofiicvi , & apud Arremidor. Ofliones occurrunt : 
nomina, qvse nulli ab initio certae genti propria, 
fed pluribus communia erant. 

B. 

Bceheimr . Ann. FI. Bohemia . - 5 

Balciirardsfida . Sn. T. II. p. 8. Ora Finnlandia ma- 
ritima qvte mari finus Finnici alluitur. Littus 
Pomeranice ab Belgarto urbe diftum nominis fi- 
militudine authorem laplumelfe, & Vindlandian 1 
cum Finnlandia confudifle autumat illuftr. G. 
Schontngius 1 . c. & jf. Iteenhielmius in notis 
ad Thorjlani Vikingi lagani idem flatui t , fc. Ba~ 
lagardsfdam efle Pomeranise littus. Verum, Snor- 

rdntm 


14 Index Geographia vet. Iflandorum . 

ronem qvod attinet, excufari non modo meretur, 
fed jure poftulat, au&oritate Sighvati nixus. Hic, 
aulicus poeta, & familiaris Sti Olat Norvegiae Re- 

’ gis, rem, ut gcfta erat, refert; -nam coram rege, 
cujus laudes cecinit , filia cum attulifle facilis dubi- 
tarem. Verba haec funt. 

Procella fuit Chalybis in bello, d: procellae inftar 
Celeri in via ad Herdalas usqve, pluebant gla- 
Finnlendingoruiix in concurlu, diorum iflus 
Regum nepotis acerrima tertia, 

Ad orientem autem juxta viam, 

Solvit maris piraticas naves, 

Cum Balabar di (extrema) ad latus, 

Navibus (iftis) jacuere littora, 

Hoc littus crederem ab aeftu maris longa fyrtium 
ferie tervente Balagard vocari. Etenim in Iflan- 
dia^piicatores littus undis aeftuans citi bdl , eiiia 
brenning , incendium Httbrim, silum , nominant. 
Hinc Bdl i incendium, ceftus, fervor, tam ignis 
qvam aqvarum ventis commotarum, & f/da t la- 
tus, ora. Conf. infra Finnland. 

*Bannveta . Laur. b. f Beneventum , urbs Italiae in 
Provincia montis Fnfculi. 

*£dr. R. ft. hodie Bari , Ager Barianns , Regio 
Italiae. Terra di Bari hod. pars Regni Neapolitani. 

*Bn/la. Iui. Baphos , hod. Paphos , metropolis Infu- 
lae Cypri. 

*Bemraland . Hr ft. Bavaria , Pars Germaniae & 
Eleftoratus . hod. ' Bayern. 

* Belltisfnnd . Kn. p. 62. Fretum Salticum , hodie det 
St ore Bell e , & xcirtfyxv Bellet > qvod a Stilan- 
di a Fioniam fejungit. Vocem Belti> qvae cingulum 
baltheumve etiam denotat , commune mari ede 
jiomen obfervavit H. Gratius Praefat. ad Scripto- 


Index Geographice vet. IJlandorujn. 15 


res Gothicos , & poft eum Verelins notis ad Hcr- 
varae fag. p. ig. & Jhre in voce Bait. In poeli 
fecundum regulas Eddicas belti , ponitur pro mari 
(tam toro, qvam parte) terrarum qvippe Cingulo. 
Et hxc ratio cur Mare Balticum a Balteo deri- 
vetur, potior eft, qvam illa Joh. Peringfkioldii , 
qvam in Monumentis Uplandicis p. 124. a Bal- 
dero Bono , tamqvam Eponymo fumfit. 

Bern. Vilk. Verona , urbs antiq. Longobardis Veners. 

*Beruvik. Ork. f. hodie Berwik ad Twedam flumen 
lita juxta mare Germanicum. 

Biarmaland. Sn. T. I. p no T. II. p. 217. Regio 
circa Dwitiam flumen, qvam mare album alluit, 
hod. Permia, Terra Permfie . In fitu maxime 

errarunt viri doffi Schejferus in Lapponia Cap II. 
pag. 4. 5. Verelins in notis ad Herraudi fagam 
p. 73. J E. Biorner in Gotlmnhemin Cap. XII. 
p. 76. aliiqve plures. Vid. G. Sclionmg in' A. 
Schlnzers Allgemeine Gefch. von Norden p. 443. 
Caulam vid. infra in voce Gnndv/k 

jBlanckumannaland. Sn T. II. p. 396. Ed 'Per. Fu- 
fcorum colore hominum terra 0: IVallachia. vid. 
infra in PeJJinarvellir . A Blackr, fufeus, AS. blac, 
blac, Angi Black. 

Blalcmd fumitur 1) pro Africa in Carmine Sturlce 
Thordi , qvo teftatur Hakonem Norvegix Regem 
Allvaldr dirkazt ut med Serkium 
oc - - - 

At - ? 1 1 m ' % %. -* fL y 9 * • . * I > _ ^ > 

padan ait med Blalands iadri. 

0: Potentiffimum a remotis longe Saracenis lau- 
dibus ma&ari 

& - - - 

inde ab omnibus fecundum litora Blalandiw 

oceani accolis. 


2) Pro 


l6 Index Geographice vet., If tundorum. 

2) Pro ea Africa? parte, qvae Mauritaniam , dc- 
JertUrn Zaaree & utramqve JEihiopiam continet. 

* Qvas terras Snorro uno nomine Blaland hid mena* 

* Blalandiam majorem appellat. Fragm. vero Geogr. 
73 6. in tres Blqtandias dividit. ; 3) Pro JEtkio - 

. pia Macc. I. c. 6. Blaland verfioriem efle Nigri- 
iifr ) qvis non videt. A Bldr> 1) niger, 1 2) eseru-. 
leus, & lnhd-> terra. 

*Bldmndr. Hr. ft. /Ethiops. 2) pugil, vid. Ihre in h. v. 

* Boluimr . Ann. Reg. Bohemia. 

Bolfjaraland. Sn. T. II. p. 247. Ed. Per. & Hr * ft. 

4 Buli* ari a , Regio ad Pontum Euxinum , ubi Du« 
mibius in mare nigrum excurrit. 

* Bolqardaland . Fr. G 333. Idem. 

*Borg. Hak. S. vide Bnrg infra. J 

Borgundarholmr. Snor. & Kn. Bornholmia , In- 
fula maris Baltici. AS. in Ot/ieri Periplo Burgen- 
daland , Dan. in Diplomat. med aevi Purgande - 

4 l/hultn, Bnrgiindtkoltn , Burganderholm , Burgende- 
holms Borghandaholm , Borrandaholm , Borandci - 

•* holin ■> Borccndaholm Bormdlwlm , Borendehohn , 
Bormdholm , Borondahohn , Biirhindnholtn , ifor- 
denholm > Borenholm , hod. Bornholm. vid. Lange- 
beckii Script. Rer. Dan T. 2 p 118. & Suhmii 

" Colle&io ad Hift Dan. Tom. I. p 42. TAii* 

* Untcrfuchung uber die nite Gefchichtc einiger 
Nodifchen Nat. nomen ab antiqvifiimo Burgun- 
diorum populo deducit, credens -eorum coloniam 
fedes in hac infula fixifle. Sed a Borg , caftel- 
lum , munimentum , urbs , & unn , particula in- 
ftar denotante compofirum e(fe puto Etenim 
Bornholmia Saxis praeruptis editisqve munita ca- 

~ itello haud ablimilis eft , & in Iilandia praerupti 
monticuli Borgtr iiepius appellantur. 

BoU 
f 


f